,, Szachy posiadaj? rzadko spotykan? w?a?ciwo??: dzieci je lubi?, pomimo ?e szachy s? dla nich dobre! "

 

 

                                                                             ?σd? , dnia …… - …… - …………….

 

Formularz – Umowa zg?oszenia dziecka do Szko?y Szachowej Szach-Mat

 

Zg?aszam swojego syna/cσrk? do Szko?y Szachowej Szach- Mat na zaj?cia nauki gry w szachy.

 PROSZ? O CZYTELNE WYPE?NIENIE FORMULARZA

 Dane dziecka:

 Imi? …………………………………….   Nazwisko ……………………………………………………..

 Data urodzenia ……………………….. Miejsce urodzenia ……………………………………………

 Szko?a Podstawowa nr ……………… klasa ……………………………………………………………

 Adres zamieszkania:

 Ulica …………………………………………………………………………………………………………..

 Kod pocztowy ……………………… Miejscowo?? ……………………………………………………….

 Dane osobowe rodzica lub opiekuna prawnego dziecka:

 Imi? ……………………………………. Nazwisko ………………………………………………………..

 Adres zamieszkania:

 Ulica …………………………………………………………………………………………………………..

 Kod pocztowy ………………………… Miejscowo?? …………………………………………………….

 Nr telefonu ……………………………. E-mail ……………………………………………………………

 Prosz? okre?li? w jakim stopniu dziecko umie gra? w szachy:
(w?a?ciwe prosz? podkre?li?)

 a. pocz?tkuj?cy (nie zna zasad gry i ruchσw figur)  

 b. amator ( zna zasady gry i ruchy figur)

 c. ?rednio-zaawansowany (gra dobrze w szachy lub posiada co najmniej IV kategori? szachow?)

 d. zaawansowany ( zawodnik klubowy, posiada co najmniej III kategori? szachow?)

 Op?aty za zaj?cia szachowe
Koszt ca?orocznego kursu szachowego w roku szkolnym 2014/2015 wynosi 800 z?otych, koszt kursu podzielony jest na 10 rat miesi?cznych od wrze?nia do czerwca. Zaj?cia trwaj? 60 minut i odbywaj? si? cztery razy w miesi?cu.

Rata miesi?czna (op?ata miesi?czna) wynosi 80 z?otych niezale?nie od ilo?ci zaj?? przypadaj?cych w poszczegσlnych miesi?cach.
Op?at? za zaj?cia nale?y dokona? do 10 dnia za bie??cy miesi?c na podstawie zawartej niniejszej umowy.

Op?at? nalicza si? w przypadku cho?by jednej obecno?ci na zaj?ciach szachowych w danym miesi?cu.
W przypadku nieobecno?ci Podopiecznego na zaj?ciach istnieje mo?liwo?? odebrania zaleg?ych godzin na innych zaj?ciach szachowych prowadzonych przez Szko?? Szachow? Szach-Mat w innych placσwkach edukacyjnych.
Op?aty za zaj?cia mog? ulec redukcji w przypadku nieodbycia si? zaj?? szachowych spowodowanych nieobecno?ci? instruktora.

Op?aty za zaj?cia szachowe nale?y dokona? w formie przelewu na konto bankowe Danuta Straupisz nr konta: 36 1050 1461 1000 0091 4079 1659 z dopiskiem "Zaj?cia szachowe - Szko?a Podstawowa nr .... ,imi? nazwisko.......................................,   za miesi?c ...................."

Rabaty finansowe w roku szkolnym 2015/2016
( Je?eli ma by? zastosowany rabat, prosz? zaznaczy? wybrany wariant rabatowy )

- Op?ata miesi?czna – 80 z?
………………………………………………………………………………………………………………………………
- Op?ata z gσry za okres 4 miesi?czny tj. od wrze?nia do grudnia - 300 z? ( oszcz?dzasz 20 z? )

………………………………………………………………………………………………………………………………
- Op?ata z gσry za okres 6 miesi?czny tj. od stycznia do czerwca -  430z? ( oszcz?dzasz 40 z? )
………………………………………………………………………………………………………………………………
- Op?ata z gσry za okres 10 miesi?czny tj. od wrze?nia do czerwca – 700 z? (oszcz?dzasz 100 z? )

W przypadku zapisania rodze?stwa upust dodatkowy wysoko?ci 5%,

 Materia?y dydaktyczne

 Szko?a Szachowa zapewnia materia?y dydaktyczne w formie testσw i materia?σw egzaminacyjnych, jednak?e dla celσw szkoleniowych pobiera op?at? za materia?y szkoleniowe tj. Ksi??ka z ?wiczeniami do nauki gry w szachy. Op?ata za ksi??k? do nauki gry w szachy wynosi 50 z?otych.

 Ustalenia dla zaj?? szachowych w Szko?ach Podstawowych

 Czy dziecko, na zaj?cia szachowe ma by? odebrane ze ?wietlicy TAK / NIE
 Wyra?am zgod? aby po zaj?ciach szachowych dziecko same wraca?o do domu TAK / NIE - powrσt na ?wietlic? lub odbiera opiekun

 (w?a?ciwe prosz? podkre?li?)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  1. Wyra?am zgod? na przetwarzanie danych osobowych opiekuna oraz danych osobowych dziecka wy?ej podanych przez Szko?? Szachow? Szach-Mat w zakresie umowy o ?wiadczenie us?ugi w postaci zaj?? nauki gry w szachy, organizacji treningσw szachowych, wyjazdσw szkoleniowych oraz na zawody sportowe (turnieje szachowe), prowadzenie rejestrσw post?pσw szkoleniowych zgodnie z Ustaw? o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. Nr 101, poz. 926)
  2. Wyra?am zgod? Szkole Szachowej Szach-Mat na przesy?anie informacji handlowych o nowych ofertach zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)
  3. Wyra?am zgod? na wykorzystywanie wizerunku podopiecznego w zakresie marki Szko?y Szachowej Szach-Mat.

 O?wiadczenie Rodzicσw (Opiekunσw )

  1. O?wiadczam ?e dziecko b?dzie uczestniczy? w zaj?ciach szachowych oraz we wskazanych turniejach szachowych.

  2. O?wiadczam ?e zapozna?em si? z powy?szymi warunkami oraz regulaminem Szko?y Szachowej Szach-Mat, ktσry stanowi integraln? cz??? niniejszego formularza-umowy i akceptuj? go bez zastrze?e?.

Niniejszy Formularz zosta? sporz?dzony w dwσch jednobrzmi?cych egzemplarzach po jednym dla Opiekuna i Szko?y Szachowej Szach-Mat.

 


………………………………                                                              …………………….…………………
miejscowo?? / data                                                                                                             czytelny podpis rodzica/opiekuna

 

 

 

REGULAMIN
?WIADCZENIA US?UG
SZKO?Y SZACHOWEJ SZACH-MAT

 

I Postanowienia ogσlne

 

1. Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala si? nast?puj?ce znaczenie poni?szych poj??:

 

 1. Us?ugodawca – Szko?a Szachowa Szach-Mat
 2. Organizator zaj?? szachowych, treningu, turnieju szachowego, obozu szkoleniowego – Szko?a Szachowa Szach-Mat
 3. Podopieczny – dziecko, ktσrego opiekun zadeklarowa? ch?? udzia?u w zaj?ciach szachowych, treningu, turnieju szachowego, obozu szachowego itp.
 4. Opiekun – rodzic lub inny podmiot upowa?niony na podstawie ustawy dzia?ania w imieniu i na rzecz Podopiecznego
 5. Abonament – op?ata miesi?czna za us?ug?
 6. Strony – Szko?a Szachowa Szach-Mat, Opiekun, Podopieczny
 7. Okres rozliczeniowy – miesi?c kalendarzowy

 


II Zasady ?wiadczenia us?ug

 

 1. Niniejszy regulamin okre?la zasady ?wiadczenia us?ug organizacji zaj?? szachowych przez Szko?? Szachow? Szach-Mat, warunki uczestnictwa.
 2. Podstaw? ?wiadczenia us?ug pomi?dzy stronami stanowi przyj?ty formularz zg?oszeniowy z?o?ony przez Opiekuna Podopiecznego.
 3. Szko?a Szachowa Szach-Mat organizuje zaj?cia szachowe przy pomocy osσb trzecich (instruktorσw), na co opiekun wyra?a zgod?.
 4. Szko?a Szachowa Szach-Mat zobowi?zuje si? do organizacji zaj?? szachowych z okre?lon? cz?stotliwo?ci? dochowuj?c nale?ytej staranno?ci.
 5. Wysoko?? oraz termin zap?aty wynagrodzenia Szko?y Szachowej Szach-Mat zostaj? okre?lone w formularzu zg?oszeniowym.
 6. Wypadek losowy i si?a wy?sza mog? prowadzi? do odwo?ania zaj?? , o czym Opiekun zostanie poinformowany przez Organizatora SMS-em i/lub drog? mailow? , najpσ?niej na 6 godzin przed zaj?ciami.
 7. Opiekun ma prawo do zmiany grupy Podopiecznego po uzgodnieniu z Organizatorem, Organizator mo?e odmσwi? zgody na zmian? grupy jedynie w sytuacji, w ktσrej zmiana zwi?kszy?aby koszty organizacji zaj?? lub mia?aby wp?yw na prawid?owe przeprowadzenie zaj?? szachowych.
 8. Opiekun mo?e zrezygnowa? z udzia?u Podopiecznego w zaj?ciach w ka?dym czasie. Rezygnacja z udzia?u w zaj?ciach powinna zosta? z?o?ona w formie pisemnej lub drog? elektroniczn? (e-mail). Rezygnacja prowadzi do natychmiastowego rozwi?zania umowy. Poniesione koszty organizacji zaj?? do ko?ca okresu rozliczeniowego, w ktσrym nast?pi?o rozwi?zanie umowy Szko?a Szachowa Szach-Mat mo?e naliczy? Opiekunowi w wysoko?ci wynikaj?cej z udzia?u Podopiecznego.
 9. Szko?a Szachowa Szach-Mat mo?e wypowiedzie? umow? jedynie z wa?nego powodu lub w wyniku nie przestrzegania regulaminy Szko?y Szachowej Szach-Mat.

 

III Cele i ?rodki dzia?ania

 

 1. Celem dzia?alno?ci Szko?y Szachowej Szach-Mat jest krzewienie kultury fizycznej i sportu ze szczegσlnym uwzgl?dnieniem dzieci i m?odzie?y na terenie miasta ?odzi i okolic. Poprzez nasze zaj?cia pragniemy zapewni? kszta?towanie pozytywnych cech osobowo?ci oraz rozwσj intelektualny dzieci i m?odzie?y.
 2. Szko?a Szachowa Szach-Mat realizuje swoje cele poprzez:

  1. wspσ?dzia?anie z organami administracji publicznej i samorz?dowej oraz organizacjami o podobnym profilu dzia?alno?ci w celu zapewnienia zawodnikom w?a?ciwych warunkσw do uprawiania sportu
  2. organizacj? szkole? i zgrupowa? specjalistycznych, kondycyjnych, rekreacyjnych i krajoznawczych dla dzieci i m?odzie?y
  3. organizacj? zawodσw i imprez sportowych oraz rekreacyjnych o zasi?gu lokalnym, wojewσdzkim i ogσlnopolskim.
  4. wsparcie organizacyjne, merytoryczne i finansowe zawodnikσw Szko?y Szachowej Szach-Mat w zgrupowaniach, imprezach sportowych i rekreacyjnych oraz kursach i szkoleniach.
  5. podejmowanie krokσw maj?cych na celu popularyzacj? szachσw w?rσd osσb niepe?nosprawnych i w podesz?ym wieku oraz ich aktywacje.
  6. propagowanie gry w szachy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczegσlnym uwzgl?dnieniem miasta ?odzi i okolic
  7. ustanawianie i finansowanie okresowych stypendiσw sportowych, nagrσd i innych wyrσ?nie? dla zawodnikσw.

 

IV Warunki przynale?no?ci do Szko?y Szachowej Szach-Mat

 

 1. Warunkami przynale?no?ci do Szko?y Szachowej szach-Mat jest:

  1. Wype?nienie formularza zg?oszeniowego
  2. Terminowe dokonywanie op?at miesi?cznych
  3. Przestrzeganie zasad bezpiecze?stwa
  4. Bezwzgl?dne pos?usze?stwo trenerom, instruktorom, opiekunom
  5. Kultura osobista i zdyscyplinowanie
  6. Przestrzeganie niniejszego regulaminu
  7. Ka?dego podopiecznego przynale??cego do Szko?y Szachowej Szach-Mat okre?la si? mianem zawodnika
  8. Opiekun i zawodnik ka?dorazowo b?d? informowani o zmianach w regulaminie.
   W przypadku braku akceptacji zmiany zapisσw w Regulaminie mo?liwa jest rezygnacja z cz?onkostwa w Szkole Szachowej Szach-Mat
  9. Zawodnik zobowi?zany jest do dbania o sprawno?? fizyczn? i psychiczn?.
  10. Zawodnik zobowi?zany jest godnie reprezentowa? i promowa? Szko?? Szachow? Szach-Mat w swoim otoczeniu.
  11. Zawodnik zobowi?zany jest aktywnie uczestniczy w ?yciu Klubu.
  12. Zawodnik prowadzi sportowy, zdrowy i higieniczny tryb ?ycia.
  13. Ka?dy z zawodnikσw jest zobowi?zany do uczestnictwa przynajmniej raz w tygodniu w zaj?ciach szachowych, treningach oraz startach w turniejach szachowych, je?eli zostanie na takie powo?any przez trenera, instruktora lub opiekuna.
  14. Ka?dy zawodnik zobowi?zany jest do odrabiania zadanych zada? szachowych, oraz realizowanie materia?u dydaktycznego jako zadania domowe.

 

IV Zaj?cia szachowe i Turnieje szachowe

 

 1. Na terenie szko?y i obiektach sportowych gdzie przeprowadzane s? zaj?cia szachowe oraz turnieje - obowi?zuje ca?kowity zakaz palenia papierosσw, spo?ywania napojσw alkoholowych, narkotykσw oraz u?ywania jakichkolwiek ?rodkσw odurzaj?cych.
 2. Osoby pozostaj?ce pod wp?ywem alkoholu lub ?rodkσw odurzaj?cych nie mog? bra? udzia?u w zaj?ciach szachowych i turniejach szachowych. Dodatkowo zostaj? natychmiast wydalone z Klubu.
 3. . Podczas turniejσw organizowanych oraz wszelkich innych imprezach szachowych obowi?zuje ca?kowity zakaz dopingu i korzystania z dodatkowego sprz?tu, maj?cego na celu oszustwo.
 4. Miejsca, daty i godziny prowadzenia zaj?? szachowych og?asza Szko?a Szachowa Szach-Mat. W godzinach zaj?? odpowiedzialno?? za niepe?noletnich uczestnikσw zaj?? ponosz? instruktorzy. Rodzice (opiekunowie prawni) osσb niepe?noletnich odpowiedzialni s? za przyprowadzenie dzieci na zaj?cia jak i za odprowadzenie ich po zaj?ciach do miejsca zamieszkania.
 5. Szko?a Szachowa Szach-Mat ma prawo odwo?a? zaj?cia z powodu wyjazdu instruktora na imprez? szachow?.
 6. W przypadku koniecznej niedyspozycji instruktora, Szko?a Szachowa Szach-Mat ma prawo zorganizowa? zast?pstwo bez konieczno?ci informowania uczestnikσw o zmianie. W przypadku zaplanowanej nieobecno?ci instruktora, uczestnicy informowani s? o zaplanowanych zmianach podczas zaj??.
 7. Zaleca si? indywidualne ubezpieczenie NNW. Szko?a Szachowa Szach-Mat nie ponosi odpowiedzialno?ci za nieszcz??liwe wypadki powsta?e bez winy Szko?y Szachowej Szach-Mat.
 8. Zabrania si? przebywania zawodnikσw w sali bez zgody instruktora. Podczas zaj?? nale?y podporz?dkowa? si? poleceniom instruktora.
 9. Osoby przebywaj?ce w budynku i obiektach sportowych, szko?ach zobowi?zane s? do przestrzegania przepisσw BHP i przeciwpo?arowych wg odr?bnych instrukcji oraz zachowania czysto?ci i poszanowania mienia.
 10. Osoby, ktσre oczekuj? na rozpocz?cie zaj?? przebywaj? w miejscach do tego wyznaczonych

 

 


SZACH-MAT.COM.PL 2013.